תקנון 2012

להדפסת התקנון - לחץ כאן


תקנון תחרות סרטים קצרים ע"ש רותם מוריה לשנת 2012

  1. כללי
1.1 קרן רותם מוריה (להלן – "הקרן") מקיימת תחרות סרטים קצרים ע"ש רותם מוריה בז'אנר האימה, מדע בדיוני ופנטזיה (להלן "התחרות").
התחרות מתקיימת בשני מסלולים:
מסלול 1 – פרס הסרט הטוב ביותר לשנת 2012 – עפ"י בחירת שופטי קרן רותם מוריה
מסלול 2 – פרס חביב הקהל לשנת 2012
1.2 מטרת התחרות הינה לעודד ולקדם יוצרים צעירים לחשוף את "השריטות" הקולנועיות שלהם בפומבי והפצתם בציבור באמצעות רשת האינטרנט והקרנות פומביות שהקרן עורכת.
1.3 הסרטים יועלו ויוצגו באתר Flix (להלן "פליקס"), במסגרתו יוכלו הגולשים להצביע לפרס חביב הקהל.
1.4 את הסרטים יש להגיש לתחרות מיום 1/6/2012 עד ליום 18/8/2012.
1.5 במסגרת התחרות יוענקו 4 פרסים: 3 פרסים מטעם חבר השופטים של הקרן ופרס חביב הקהל מטעם פליקס.
1.6 גובה הפרסים שיוענקו למתמודדים מטעם חבר השופטים יהיו כדלקמן:
מקום ראשון – 10,000 ש"ח
מקום שני – 6,000 ש"ח
מקום שלישי – 3,000 ש"ח
גובה הפרס שיוענק לזוכה בתואר חביב הקהל – 1,000 ש"ח
1.7 יובהר כי פליקס מספקת את הפלטפורמה להקרנת הסרטים וכן שותפה למסלול 2 של התחרות על פרס חביב הקהל.
1.8 תקנון זה נועד להסדיר את האופן שבו תתקיים התחרות בתנאים המפורטים בתקנון זה.
1.9 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
1.10         בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
1.11         החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
1.12         מסמך הענקת רישיון שימוש בזכויות, המצורף כנספח א' לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן – "הרישיון") ומעניק לקרן רותם מוריה הרשאה לעשיית שימוש בסרטים המשתתפים בתחרות בהתאם למפורט ברישיון. הסכמה לאמור בתקנון זה תהווה הסכמה גם לאמור ברישיון.
1.13         קרן רותם מוריה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנא התעדכנו בשינויים לתקנון זה.
1.14         חברי קרן רותם מוריה, עובדי אתר פליקס ובני משפחותיהם לא יהיו רשאים להשתתף בתחרות. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – אבא, אמא, אח, אחות.
1.15         סרט שזכה לתמיכת קרן רותם מוריה לא יוכל להשתתף בתחרות.

  1. תנאי סף להשתתפות
2.1 משתתף בתחרות יהיה יוצר הסרטון (להלן "משתתף") – כל מי שיצר סרט ושלח אותו לתחרות לקרן רותם מוריה בתנאי תקנון זה. ההשתתפות בפרוייקט מותנית בהסכמתו והתחייבותו של המשתתף לנוסח המופיע ברישיון. ואם הנו בן פחות מגיל 18 באישור התחייבות זו על ידי הוריו של הקטין או נציגו כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962.
2.2 כל משתתף יוכל להגיש מספר סרטים לפי שיקול דעתו.
2.3 הסרטים צריכים לעמוד בתנאים שלהלן:
2.4 הסרט השלים הפקה בין אוגוסט 2011 לאוגוסט 2012.
2.5 הסרט צריך להיות בז'אנר סרטי המדע בדיוני ו/או הפנטזיה ו/או האימה.
2.6 אורך הסרט יהיה מדקה (1) אחת עד עשרים (20) דקות לכל היותר.
2.7 הסרטון יכול להיות יצירה קולנועית (מצולמת באמצעות DV/HD) או מונפשת (אנימציה מכל סוג) עלילתית.
2.8 הסרט המשתתף הוא ישראלי ובכלל זה סרט שנעשה כקופרודוקציה.
2.9 המשתתף יפעל לפי הוראות סעיף 2, ימלא את הנספחים במלואם ויצהיר כי:
2.9.1       המשתתף מודע ומכיר את כללי התחרות, לרבות כללי פליקס באשר להעלאת הסרטונים.
2.9.2       המשתתף מתחייב כי הוא בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בסרט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב המשתתף כי כל היצירות שישולבו בסרט הנם יצירותיו המקוריות וכי אינן מועתקות מכל מקור שהוא. כמו כן, מתחייב המשתתף כי לא ישולבו בסרט אותו יגיש כל חומר המפר כל דין, לרבות הפרת זכויות יוצרים ו/או זכות אחרת של צד ג' כלשהו ו/או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או פגיעה בפרטיותו ו/או יסוד לטענה בדבר עוולה אחרת, וכי לא ישולב בסרט כל חומר שיש בו תועבה ו/או גזענות ו/או השמצות ו/או כל דבר שיש בו פגיעה בטעם הטוב.
2.9.3       המשתתף מתחייב כי בידיו הרשאות מתאימות מכל גורם שייקח חלק בסרט, לצורך שימוש על ידי קרן רותם מוריה בהתאם לתקנון זה.
2.9.4       הסרט יועלה במיני סייט ייעודי באתר פליקס. אך הקרנתו הפומבית הראשונה של הסרט תהיה ב- 12 בספטמבר 2012, בערב גמר התחרות לזכרו של רותם מוריה (להלן ערב ההקרנה). הקרנות סגורות וטקסי גמר שיתקיימו לפני מועד זה, במקרה והסרט המדובר נעשה במסגרת סטודנטיאלית, אינם נחשבים לעניין זה. מרגע שהגיש המשתתף את הסרט כאמור ועד שיפורסם הסרט הזוכה במהלך ערב ההקרנה, המשתתף יהיה מנוע מלהעביר את הסרט לצד ג' כלשהו ו/או מלהתיר בו שימוש כלשהו לצד ג' כלשהו, אלא אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב מהנהלת קרן רותם מוריה.
2.9.5       לצורך ההקרנה בסינמטק, המשתתף יצטרך להעביר לידי קרן רותם מוריה את הסרט על גבי קלטת בטא דיגיטל או בטא HD (בהתאם לפורמט של הסרט).
2.10         למען הסר ספק, ההשתתפות בתחרות מהווה אישור מצד המשתתף כי קרא את התקנון והוא מסכים לאמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.

  1. תהליך הגשת סרט לתחרות ולוחות זמנים לקיום הפעילות
3.1  יוצרים שמעוניינים להשתתף בתחרות יעלו את הסרטים לאתר פליקס במיני סייט ייעודי שיוקם עבור הפרוייקט בכתובת Flix.co.il/rotemfund (להלן מיני סייט ייעודי).
3.2  יוצרים המעוניינים להשתתף במסלול 1 של התחרות יהיו חייבים לשלוח את הסרט בפורמט DVD בשלושה עותקים. במידה והסרט אינו דובר עברית יש לשלוח שני עותקים עם תרגום ועותק אחד ללא תרגום. יש לשלוח לקרן רותם מוריה בדואר רשום לכתובת: ת.ד. 6225, תל אביב 61061.
3.3  על הסרטים להגיע לידי קרן רותם מוריה, בהתאם לאמור בסעיף 1.4 להלן, מיום 1/6/2012 ועד ליום 18/8/2012.
3.4  קרן רותם מוריה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון לשליחת הסרטים. ובמידה וכך תפרסם זאת בבלוג הקרן rotemfund.blogspot.com ובמיני סייט של הפעילות Flix.co.il/rotemfund.
3.5  על המשתתף לצרף לסרט המוגש את המסמכים והפרטים הבאים:
3.5.1       נספח א' לתקנון זה כשהוא חתום ומאושר על ידי המשתתף.
3.5.2       טופס פרטים אישיים המצורף כנספח ב' לתקנון זה, מלא וחתום על ידו.
3.5.3       טופס פרטים אודות הסרט המצ"ב כנספח ג' לתקנון זה מלא וחתום על ידו.
3.6  אי מילוי אחר כל הפרטים האמורים בסעיף 2 ו-3 דלעיל ו/או אי מילוי אחר הוראותיהם ישלול מהמשתתף את זכותו להשתתף בתחרות.
3.7  סרטים חריגים שאינם תואמים להגדרות ההגשה, אך מעוניינים להשתתף בתחרות יידונו על ידי וועדת חריגים מיוחדת.

  1. בחירת הסרטים הזוכים ומועד הקרנתם
4.1  מבין כל הסרטים שיוגשו למסלול 1 של התחרות ייבחרו הסרטים הטובים ביותר ע"י וועדת שופטים מטעם קרן רותם מוריה. הוועדה תבחר בהחלטת רוב, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי את הסרטים הטובים ביותר לטעמה, אשר ראויים להתפרסם בערב ההקרנה כהגדרתו להלן.
4.2  לא ניתן לערער על החלטת הוועדה.
4.3  הסרט הזוכה יקבע על פי החלטת הרוב בוועדה.
4.4  יוצר הסרט המשתתף, שייבחר כסרט הזוכה במקום הראשון יזכה במענק כספי על סך 10,000 ש"ח כאמור בסעיף 6.1 להלן. הזוכה במקום השני יזכה במענק כספי על סך 6,000 ש"ח כאמור בסעיף 6.2 להלן. הזוכה במקום השלישי יזכה במענק כספי על סך 3,000 ש"ח כאמור בסעיף 6.3 להלן.
4.5  הסרטים שייבחרו על ידי הוועדה כסרטים הטובים ביותר יעלו לשלב הגמר ויוקרנו במהלך ערב התחרות ב- 12 בספטמבר 2012.
4.6  הגולשים באתר פליקס יוכלו לדרג את הסרטים שאהבו. הסרט שיקבל את הדירוג ומספר הצפיות הגבוהים ביותר, יוקרן בסינמטק תל אביב (במידה ויעמוד במפרט הטכני ובכפוף לתקנון) ויזכה את יוצריו בפרס חביב הקהל בסכום של 1,000 ש"ח, מתנת אתר פליקס.
4.7  קרן רותם מוריה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמם, את פרטיהם ותצלומיהם של הזוכים בפרס באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמתם של המשתתפים לפרסום כאמור.

  1. קניין רוחני
5.1  באישור ההתחייבויות המפורטות ברישיון, מעניק המשתתף לקרן רותם מוריה ואתר פליקס שימוש בסרטו לצרכי הקרנה באתר הייעודי של התחרות וכן בערב ההקרנה לזכרו של רותם מוריה וכן בערבי הקרנה עתידיים של קרן רותם מוריה. כמו כן, שימוש בסרט בהקרנות בסינמטקים ברחבי הארץ, במסגרת שותפויות של קרן רותם מוריה וכן הקרנות בפסטיבלים שותפים בחו"ל.
5.2  באישור ההתחייבויות המפורטות ברישיון, מעניק המשתתף לקרן רותם מוריה רישיון שימוש בסרטו לצרכי יחסי ציבור של התחרות ו/או קרן רותם מוריה, ובכל מדיה ו/או אמצעי קיים ו/או עתידי, וללא הגבלת זמן, מקום או מספר שימושים, והכל בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה ולפי שיקול דעתה. לשם כך, יהיו קרן רותם מוריה וכל מי מטעמה ולפי שיקול דעת קרן רותם מוריה רשאים ליצור מהסרטים העתקים, לערוך אותם בכל דרך, לבצעם בפומבי, לשדרם, להקרינם, להעבירם ו/או להעמידם לרשות הציבור להשכירם, ליצור מהם יצירות נגזרות ו/או מוצרי לוואי ולהפיצם בשלמותם ו/או תוך שימוש בחלקים ו/או תמונות בודדות מתוכם.
5.3 מובהר כי המשתתף לא יהיה זכאי לתשלום או תמורה כלשהי מקרן רותם מוריה ואתר פליקס בגין העברת הזכויות כאמור ו/או כל שימוש שיעשה בהם.
5.4  באישור ההתחייבויות המפורטות ברישיון, מעניק המשתתף לקרן רותם מוריה זכויות הפצה לסרטו בפסטיבלים שונים ברחבי העולם, בהתאם להתחייבויותיו שנחתמו על ידו בנספח א'. יש לציין, כי במידה ויהיו רווחים מהפצה זו, הרווחים יחולקו כדלקמן: 50% קרן רותם מוריה – 50% למשתתף. חלוקת הרווחים תהיה לאחר קיזוז הוצאות הפקת הסרט בהתאם למפורט בנספח ג'. אין בזכויות הפצה אלו משום מניעה מצד יוצר הסרט להפיץ גם הוא את סרטו באופן עצמאי.

  1. זכייה בפרס ותנאים לקבלת הפרס במסלול 1 של התחרות
6.1 הפרס לזוכה במקום הראשון הינו מענק על סך 10,000 ש"ח
6.2 הפרס לזוכה במקום הראשון הינו מענק על סך 6,000 ש"ח
6.3 הפרס לזוכה במקום הראשון הינו מענק על סך 3,000 ש"ח
6.4 הזכייה בתחרות הינה אישית ולא ניתנת להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.
6.5 על אף האמור בסעיף 6.4. לעיל, קרן רותם מוריה, תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מקבל המענק, לפי בקשתו של מקבל המענק.
6.6 הזוכים יקבלו את הפרסים במהלך טקס חגיגי שיערך ב-12 בספטמבר 2012 לזכרו של רותם מוריה.
6.7  תנאים לקבלת הפרס
הזוכים יהיו זכאים לזכות במענק הכספי וכן בהקרנת סרטם בסינמטק תל אביב בערב ההקרנה, בכפוף לקיום כל התנאים להלן:
6.7.1       הזוכים ייפגשו עם מי מטעמה של קרן רותם מוריה לצורך אימות כי מקור הסרט הינו שלו. למען הסר ספק, על הזוכים להסדיר בעצמם את כל זכויות היוצרים בסרט ששלחו.
6.7.2       הזוכה במקום הראשון יוסיף כתובית בתחילת ובסיום סרטו, בה יצויין כי הסרט הוא הזוכה בפרס קרן רותם מוריה.
6.7.3       בכל פרסום עתידי של הסרטים, על הזוכים לציין במידת האפשר, שהסרט הוא הזוכה בפרס קרן רותם מוריה.
6.7.4       מובהר בזאת כי קרן רותם מוריה רשאית שלא למסור את הפרס אם הושג על ידי משתתף בתחרות בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.
6.7.5       בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות התקנון, קרן רותם מוריה תהיה רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד קרן רותם מוריה ו/או מי מטעמם בגין הפסקת ההשתפות בנסיבות דנן.


נספח א' – הענקת רישיון שימוש בזכויות
 אני מצהיר ומתחייב בפניכם כתנאי להשתתפות בתחרות הסרט הקצר ע"ש רותם מוריה לשנת 2012 כמפורט בתקנון וכדלקמן:  
1.      כי הנני הבעלים היחיד והבלעדי של כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסרט ו/או בכל חומר אחר שהעברתי לידי קרן רותם מוריה.
2.      הריני מצהיר כי הסרט המועבר בזה לא יתפרסם ו/או לא יעשה בו שימוש אחר כלשהו עד ליום 12/9/2012.
3.      עוד אני מתחייב כי סרט זה אינו כולל חומרים ו/או תכנים בלתי חוקיים לרבות כזה שמהווה הוצאת לשון הרע ו/או פוגע בפרטיותו של אדם ו/או חומר שיש בו כדי להפר זכויות של צד ג' כלשהו ובכלל זה זכויות קניין.
4.      הנני נותן לקרן רותם מוריה הרשאה מלאה להקרין את סרטי באתר פליקס וכן בערב ההקרנה לזכרו של רותם מוריה הנוכחי ובערבי הקרנות הבאים בעתיד לפי ראות עיניהם, וכמו כן אני מאשר להם לעשות שימוש בסרטי, לצורכי יחסי ציבור של ערב ההקרנה בכללו ושל תחרות הסרט ע"ש רותם מוריה בפרט כמפורט בתקנון.
5.      כמו כן, הנני מצהיר כי אני מאשר להנהלת קרן מוריה להקרין את סרטי בהקרנות שונות בסינמטקים ברחבי הארץ וכן בהקרנות בפסטיבלים שותפים בחו"ל.
6.      ידוע לי שבהסכמתי לנוסח שבכתב התחייבות זה ובכפוף לתנאיו, במידה ואזכה באחד מן הפרסים הראשונים, אני מעניק לקרן רותם מוריה את הרשיון להפצת הסרט בארץ ובעולם. במידה ויהיו רווחים מהפצת הסרט על ידי קרן רותם מוריה, הם יחולקו בין הזוכה והקרן (50% -50%). כאשר לצורך חישוב הרווחים, יחושבו ההכנסות לאחר קיזוז הוצאות הפקת הסרט כמפורט בנספח ג'.
7.      ידוע לי ואני מסכים לכך שלא תשולם לי כל תמורה שהיא, בקשר עם הענקת הזכויות כאמור במסמך זה לקרן רותם מוריה ו/או בקשר עם כל שימוש שיעשה בסרט ו/או בשמי ו/או בתמונתי ו/או בדמותי ו/או בכל חומר אחר שאמסור לקרן רותם מוריה בקשר עם התחרות.
8.      הריני מתחייב לשפות את קרן רותם מוריה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו כנגדה שעילתה בהפרת איזו מהתחייבותי המפורטות לעיל.
9.      אין ולא יהיו לי טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן בקשר עם כל שימוש שיעשה על ידי קרן רותם מוריה ו/או כל גורם אחר במסגרת התחרות.
10. ולראייה הריני מאשר כי ברור לי תוכן ומהות התחייבויותיי הנ"ל וכי אני מסכים להם מרצוני הטוב והחופשי.
11.  מבלי לגרוע מהתחייבויותיי דלעיל, אני מצהיר, כי קראתי את תקנון התחרות ואני מאשר ומסכים לכל האמור בו.


תאריך

חתימה

נספח ב' – טופס פרטים אישיים

אני מצהיר ומתחייב בפניכם כתנאי להשתתפות בתחרות הסרט הקצר ע"ש רותם מוריה, כי הפרטים הנ"ל הינם פרטים מדויקים, מלאים ונכונים:
אנא מלא את הטופס בכתב יד קריא או בדפוס  
שם פרטי ____________________
שם משפחה __________________
כתובת ______________________________
טלפון ליצירת קשר______________________
טלפון סלולארי _________________________
דואר אלקטרוני_________________________
גיל________
מין – זכר / נקבה (יש להקיף בעיגול)
* במידה והנך מתחת לגיל 18 יש לצרף אישור התחייבות זו על ידי הוריך או נציגך כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב -1962.

תאריך

חתימה

נספח ג' – טופס הגשה לסרטיםעברית
אנגלית
שם הסרט:


שנת ההפקה:


סך עלות הפקת הסרט (יש לצרף פירוט הוצאות):


כתוביות (אם יש):


שם המפיק:


שם הבמאי:


שם התסריטאי:


שמות השחקנים :
(נא לרשום כל שם בשורה נפרדת)
אורך הסרט:


צבע / שחור לבן:


האם יש תמונות של הסרט?


פורמט הצילום (HD/ וידיאו / פילם):


פורמט להקרנה (בטא DIGI/HD):


אתר האינטרנט של הסרט:


מידע נוסף:


סינופסיס של הסרט עבור התחרות:


   
תאריך

חתימה
להדפסת התקנון - לחץ כאן